Innovació

Investigació i desnvolupament

Per a oferir un servici competitiu i adequat a les exigències del mercat actual, Pavasal integra la innovació tant en la investigació i desenvolupament de nous productes i servicis com en els processos de gestió.

Departament propio

Pavasal compta amb un departament d’innovació que ha situat la companyia com a referent del sector en els seus avanços en ferms i paviments.

Procés permanent

A aquests camps de treball, la I+D+ì s’entén com a un procés permanent, especialment en el relatiu a la tecnologia de ferms i nous productes, i als processos de fabricació i posada en obra de productes bituminosos (emulsions, aglomerats en fred i en calent)

En la utilització de mescles bituminoses amb pols de neumàtic

Asfaltant un circuit

Demostració de l’asfaltat del circuit d’Albacete

PROJECTE POSIMIX

L’objectiu del projecte és desenvolupar una solució tecnològica que permeta la valorització de la Posidònia Oceànica procedent de les operacions de neteja de platges mitjançant mescles asfàltiques. És un projecte en cooperació amb l’empresa NUEVAS TECNOLOGIAS FORESTALES, S.L. que ha comptat amb el suport del IVACE dins del programa d’ Instruments Financers per a I+D en Cooperació. Aquest projecte està cofinançat per els fons FEDER, dins del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 al 50%.

TERMOASFALT

L’objectiu principal del projecte és l’obtenció de noves mescles asfàltiques que contraresten els efectes de les variacions tèrmiques que poden sofrir les mescles actuals i que presenten millors o iguals característiques tècniques que les actuals amb un menor cost mediambiental. Per a aconseguir aquest objectiu es pretén emprar en mescles de rodadura un tipus de materials denominats “materials en canvi de fase (denominats PCMs) utilitzant alguns d’ells a distints intervals de temperatura per a obtenir diferents tipus de materials depenent del seu camp d’aplicació.

Per a dur a terme aquest projecte PAVASAL compta amb la col·laboració de l’Institut Tecnològic de la Construcció AIDICO.

MESCLES BITUMINOSES AUTOTEMPERADES MÉS EFICACES MEDIAMBIENTALMENT (ECOASFALT) GRENN WARM ASPHALT

L’objectiu principal del projecte és el desenvolupament de les tècniques de fabricació i posada en obra d’aglomerats en fred per a aconseguir mescles que presenten millors característiques tècniques que els actuals, podent ser utilitzades en situacions similars a les mescles en calent, amb una menor despesa de recursos i consum energètic.

Par a aconseguir aquest objectiu es pretén addicionar a una mescla en fred de les descrites a la normativa actual, un additiu en pols, compost per un conjunt de materials mesclats en unes determinades proporcions que denominem “Ecoasfalt”.
Aquest additiu ens permet augmentar la quantitat d’emulsió i aigua en la mescla i, a la vegada, elevar la temperatura al voltant dels 40 °C per la reacció exotèrmica que produeix. Permetent una mescla preparada per a estendre’s i compactar, més manejable i compactable que la tradicional. Creant un nou tipus de mescles que denominem: “Mescles autotemperades”.
Per a dur a terme aquest projecte PAVASAL, compta amb la col·laboració de l’empresa “NUEVA TECNOLOGÍA REHABILITACIÓN Y REFORMAS S.L.” i amb el centre d’investigació “FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL”.