Tram del arc noroest de Múrcia

Tram del arc noroest de Múrcia

Múrcia

2019 (Actualment en execució)

Públic

Autovies

Tipus d’Autovia: AV-120 

Longitud: 7.650 m.

Estructures que formen l’obra: 2 viaductes longitudinals, 2 passos superiors, 3 passos inferiors i 5 estructures que formen part de l’enllaç Alcantarilla.

Principals volums d’obra:

1.914.313 m3 EXCAVACIÓ EN DESMUNT.

4.393.173 kg. ACER EN BARRES CORRUGADES.

70.616 Tn MESCLA BITUMINOSA TIPUS AC32 BASE G.

35.695 Tn MESCLA BITUMINOSA TIPUS BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA.

3.672 m. PILOT DE FORMIGÓ ARMAT DE 150 CM DE DIÀMETRE.

15.7.15 m PILOT DE FORMIGÓ ARMAT DE 65 CM DE DIÀMETRE.