Codi Ètic i de Conducta

CODI INTERN

El Codi Ètic i de conducta del Grup PAVASAL és una de les normes de major rang dins del Grup. Està aprovat pel Consell d’Administració en data 10 de gener de 2018 i té per objecte formalitzar el compromís del Grup amb els principis de l’ètica empresarial i la transparència en tots els àmbits d’actuació, establint un conjunt de principis i pautes de conducta dirigits a garantir el comportament ètic i responsable de totes les persones destinatàries del mateix en el desenvolupament de la seua activitat.

A més, el Codi Ètic potència la cultura corporativa del Grup PAVASAL, en la mesura en què ha sigut formulat amb el propòsit d’unificar i reforçar la seua identitat, cultura i pautes de conducta que orienten l’actuació i el comportament dels nostres professionals.

Cumplimiento
Cumplimiento

CODI PROVEÏDORS

En considerar als proveïdors un grup d’interès estratègic, el Grup PAVASAL ha establit per a aquests uns principis d’actuació específics per a la seua àrea d’activitat, concordes, en tot cas, amb els principis i valors del Grup, que es plasmen en aquest Codi Ètic del Proveïdor, que haurà de ser acceptat pels proveïdors del Grup i que s’annexarà als corresponents contractes.

Compliment

En compliment de la normativa penal vigent, el Grup PAVASAL es compromet a elaborar, desenvolupar, executar i actualitzar un Pla de Prevenció de Riscos Penals, quins són els riscos de caràcter penal o delictiu en els quals poden incórrer, ateses les activitats empresarials del Grup, qualsevol dels seus membres, siga propietari, empleat o directiu.

A aquest efecte, es realitzarà una anàlisi d’aquests riscos, establint-se una sèrie de mesures correctores i de caràcter preventiu, a fi d’evitar incórrer en la comissió de qualsevol delicte.

A més de les mesures correctores i preventives que s’adopten en el Pla de Prevenció, es donarà la major difusió possible al mateix entre els membres que integren el Grup PAVASAL, incloent plans i/o actuacions de formació i actualització contínua per al conjunt dels integrants del Grup.

Cumplimiento

Protecció de dades

El Grup PAVASAL es compromet al compliment de la seua obligació de secret de les dades de caràcter personal que li siguen facilitades i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquest efecte, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i en el Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, i altra legislació aplicable.

Prevenció Blanqueig de capitals

El Grup PAVASAL té aprovat un Manual de Prevenció de Blanqueig de Capitals que han d’aplicar aquelles societats del Grup que, per la seua activitat, estan obligades legalment a complir la normativa contra el blanqueig de capitals.

A més, les empreses del Grup PAVASAL prestaran especial atenció als pagaments i cobraments en metàl·lic que resulten inusuals per la naturalesa de l’operació, als realitzats mitjançant xecs al portador o a aquells efectuats en divises diferents de la prèviament acordada, comunicant a través dels procediments establits en aquest Codi Ètic aquells que entenguen que pogueren ser irregulars.

Igualment, pararan atenció als pagaments realitzats a persones, companyies o entitats amb comptes oberts en paradisos fiscals i a pagaments realitzats a entitats en les quals no siga possible identificar al soci, propietari o beneficiari últim.