Obres urbanització en Polígon Merino

Obres urbanització en Polígon Merino

Múrcia

2020-2021

Públic

Polígons Industrials, Urbanització

Execució en el polígon industrial El Merino de Fase 1 O.A.2: vial principal, amb una longitud de 1.153 ml, i carrers annexos amb una superfície total de 85.843 m².

 Superfície asfaltada: 32.636 m² (12.795 tn). Pavimentació de 13.972 m² amb llamborda de formigó i execució de 4.953 m² de carril bici.

 Execució de xarxa separativa de sanejament i pluvials, proveïment, telefonia, senyalització, instal·lació elèctrica i actuacions contra el canvi climàtic.