PROJECTE NEUROVIAS: Monitoratge i gestió del manteniment predictiu de vies interurbanes mitjançant tècniques d’intel·ligència artificial

PROJECTE NEUROVIAS: Monitoratge i gestió del manteniment predictiu de vies interurbanes mitjançant tècniques d’intel·ligència artificial

2021

CPS Infraestructuras Movilidad y Medio Ambiente, Solver Machine Learning S.L, Universitat Politécnica de València

Automatització, Monitoratge, Manteniment, Xarxa neuronal, Intel·ligència Artificial, Optimitzador, predicció, visió 3D, inspecció visual, auscultació, conservació, gestió, sostenible, interurbà.

L’objectiu principal del projecte NEUROVIAS, és desenvolupar una solució innovadora que duga a terme, d’una banda, el monitoratge, avaluació I predicció de la condició del paviment de vies interurbanes, I d’altra banda, l’optimització del pla de gestió del manteniment sobre la base de criteris sostenibles. L’eina NEUROVIAS serà capaç de monitorar I diagnosticar automàticament els danys del paviment a través de la captura I el processament d’images 3D mitjançant tècniques d’inteligència artificial. Sobre la base d’aquest diagnostic, predirà l’estat de la xarxa en anys successius amb la finalitat de proposar tractaments preventius més econòmics que al mateix temps impedisquen aconseguir la fase de degradació accelerada del paviment que posa en risc la seguretat dels usuaris. A partir dels resultats de l’avaluació de la condició I predicció del deteriorament, es durà a terme una optimització multiobjectiu i una presa de decisions que permeta priorizar les actuacions a curt, mitjà I llarg termini que minimitzen l’impacte econòmic, ambiental i social, mentre maximitzen la seguretat i el confort dels usuaris de la xarxa. Com a resultat s’obtindra un pla eficient i sostenible d’activitats de manteniment i rehabilitació del paviment de tota una xarxa de vies interurbanes.

Actuació finançada per l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) a través del Programa de Projectes Estratègics en Cooperació per a l’exercici 2021-2023 (INNEST/2021/14) i cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) amb l’objectiu de promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.